Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą naszego Stowarzyszenia. WZC zbiera się co najmniej raz do roku. Decyduje się wówczas o wyborze Zarządu, a czasem również uchwala zmiany w Statucie lub Regulaminie.

WZC (1)

Zarząd

Komisja Uczelniana jest  zarządem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Do zakresu działania Komisji Uczelnianej należy kierowanie bieżącą działalnością Organizacji. W skład Zarządu może wejść od 3 do 7 osób. Zbiera się on przynajmniej dwa razy w miesiącu. Członkowie Komisji Uczelnianej reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

Remik

Remigiusz Hercig
Przewodniczący
remigiusz.hercig@nzsuek.pl
517 930 800

Kasia

Katarzyna Jakubowicz
Wiceprzewodniczący
ds. Finansów
katarzyna.jakubowicz@nzsuek.pl
502 950 059

Marcin

Marcin Bukowski
Sekretarz
marcin.bukowski@nzsuek.pl
887 126 077

ewa

Ewa Marek
Członek KU ds. Projektów
ewa.marek@nzsuek.pl
691 537 138

Jessi

Jessica Medygrał
Członek KU ds. Kadr
jessica.medygral@nzsuek.pl
792 804 012

Komisja Rewizyjna

Uczelniana Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym naszego Stowarzyszenia.

UKR czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy w NZS-ie oraz przestrzeganiem Statutu i Regulaminu przez osoby działające w Organizacji. Komisja stanowi też drugą, ostatnią instancję przy rozpatrywaniu spraw członkowskich. Gdy jest to konieczne, podejmuje także funkcje mediacyjne. Z tych względów do UKR-u wybiera się doświadczonych członków o długim stażu w Organizacji, którzy są w stanie skutecznie oddziaływać nie tylko poprzez swoją wiedzę, ale także przez autorytet.

Członków UKR wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Może ich być od 3 do 5. Oprócz bieżącej kontroli działalności, powinnością Komisji jest coroczne składanie na WZC sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Uczelnianej.

ada

Adrianna Hanzlik
Przewodniczący UKR

Patryk

Patryk Barbarowski
Członek UKR

Zuzia

Zuzanna Czerny
Członek UKR