Wystartowały zapisy na wyjazd szkoleniowy Manage-in!

Wypełnienie formularza zajmie wam dosłownie chwilkę, na pytania odpowiedzcie jak najbardziej kreatywnie i czekajcie na zaproszenie na najlepszy wyjazd szkoleniowy w tym roku. 40 osób, których odpowiedzi przykują naszą uwagę, pojedzie z nami. Pamiętajcie, że pierwsze 7 osób, które wypełni poprawnie ankietę, ma miejsce gwarantowane.
Szkolenia dotyczyć będą m.in: social media oraz promowania się poprzez blogosferę.

Stworzycie i wprowadzicie własne strategie marketingowe i komunikacyjne.
Szczegółowe informacje o tematyce, znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/760777637350169/

Formularz z zapisami 
https://docs.google.com/forms/d/1aOczoxA2g5JFvM2XNpeC2UhyU8lp8Kh5FXDib_C70zk/viewform?usp=send_form

REGULAMIN WYJAZDU SZKOLENIOWEGO MANAGE-IN

 1. ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Wyjazdu szkoleniowego Manage-In, zwanego dalej „Wyjazdem” jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Uczestnikiem Wyjazdu może być każdy student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który dokona internetowej rejestracji i wpłaci pieniądze na podane konto.

 3. Wpłata pieniędzy jest równoznaczna z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacją.

 4. Celem Wyjazdu jest zdobycie przez Uczestników wiedzy z zakresu poszczególnych szkoleń.

 5. Wyjazd odbędzie się w dniach 12-14 grudnia 2014 roku, w domu wypoczynkowym „Bukowy Gaj” , którego adres to: ul. Tatrzańska 55B, 34-520 Poronin.

 6. Miejscem zbiórki Uczestników Wyjazdu jest wejście główne do pawilonu F na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 7. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z organizacją Wyjazdu czuwają Koordynator Dominik Swachta oraz określeni Członkowie i Sympatycy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwani dalej „Grupą Projektową”.

 1. REJESTRACJA

 1. Rejestracja Wyjazdu składa się z dwóch etapów :

 • wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.nzsuek.pl,

 • wpłata kwoty 135zł na konto bankowe podane przez Organizatora, wraz z przesłaniem potwierdzenia  przelewu drogą mailową na adres managein@nzsuek.pl.

 1. Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne  ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu dalszej organizacji Wyjazdu.

 2. O udziale w Wyjeździe decyduje poprawność odpowiedzi na zamieszczone w nim pytania oraz kolejność rejestracji. W Wyjeździe bierze udział 40 osób. Każdy kolejny uczestnik jest wpisywany na Listę Rezerwową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników spośród wybranych osób.

 3. Rejestracja możliwa będzie od dnia 2 grudnia 2014, od godziny 20:00

 4. Wpłat należy dokonywać w terminie 2 dni roboczych od otrzymania e-maila potwierdzającego uczestnictwo w Wyjeździe.

 5. Brak wpłaty i potwierdzenia przelewu w danym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Wyjeździe. Miejsce zajmuje pierwsza osoba z Listy Rezerwowej.

 1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zawarte w formularzu nie zostaną przekazane dalej.

 2. Organizator zobowiązuje się do:

 • zapewnienia Uczestnikom noclegu oraz wyżywienia w postaci sześciu posiłków w czasie trwania Wyjazdu.

 • ubezpieczenia  NNW podczas pobytu na Wyjeździe,

 • przejazdu z miejsca zbiórki do ośrodka wypoczynkowego i z powrotem.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • skradziony, uszkodzony lub zagubiony bagaż Uczestnika,

 • zachowanie Uczestników Wyjazdu oraz następstwa z tego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.

 1. Organizator ma prawo do skreślenia Uczestnika z „Listy Uczestników” oraz wydalenia z wyjazdu z powrotem na własny koszt i bez zwrotu pieniędzy, w przypadku rażącego naruszania zasad współżycia społecznego lub poniższego Regulaminu w czasie trwania podróży i pobytu.

 2. Uczestnik zobowiązuje się do:

 • przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz regulaminu ośrodka,

 • stawienia się na zbiórce w wyznaczonym terminie,

 • nie spożywania napojów alkoholowych i wszelkiego rodzaju środków odurzających podczas trwania szkoleń, w przerwie między nimi oraz podczas podróży,

 • stosowania się do poleceń Grupy Projektowej,

 • pozostawienia swojego miejsca pobytu w stanie jakim zastał go w momencie zameldowania,

 • pokrycia ewentualnych szkód podczas Wyjazdu,

 • nieposiadania wszelkiego rodzaju broni, środków odurzających  i innych przedmiotów narażających uczestników na niebezpieczeństwo.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zwraca kosztów Wyjazdu w przypadku wycofania się z uczestnictwa na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem Wyjazdu, chyba że Uczestnik znajdzie osobę na swoje miejsce.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: uzyskania zwrotu wpłaconych środków na swoje konto lub w siedzibie Organizatora.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.