Nasze struktury

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą naszego Stowarzyszenia. WZC zbiera się co najmniej raz do roku. Decyduje się wówczas o wyborze Zarządu, a czasem również uchwala zmiany w Statucie lub Regulaminie.

WZC (1)

Zarząd

Komisja Uczelniana jest  zarządem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do zakresu działania Komisji Uczelnianej należy kierowanie bieżącą działalnością Organizacji. W skład Zarządu może wejść od 3 do 7 osób. Zbiera się on przynajmniej dwa razy w miesiącu. Członkowie Komisji Uczelnianej reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

P1160286

Weronika Sawczuk

Przewodniczący NZS UEK

weronika.sawczuk@nzsuek.pl

506 960 205

P1160318

Weronika Szymańska

Wiceprzewodniczący ds. Finansów

weronika.szymanska@nzsuek.pl

508 185 326

P1160320

Anna Żiżka

Sekretarz

anna.zizka@nzsuek.pl

512 933 280

P1160262

Mateusz Tatrocki

Członek KU ds. Projektów

mateusz.tatrocki@nzsuek.pl

669 419 809

P1160362

Anna Leśniakiewicz

Członek KU ds. Kadr

anna.lesniakiewicz@nzsuek.pl

886 523 174

Komisja Rewizyjna

Uczelniana Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym naszego Stowarzyszenia.

UKR czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy w NZS-ie oraz przestrzeganiem Statutu i Regulaminu przez osoby działające w Organizacji. Komisja stanowi też drugą, ostatnią instancję przy rozpatrywaniu spraw członkowskich. Gdy jest to konieczne, podejmuje także funkcje mediacyjne. Z tych względów do UKR-u wybiera się doświadczonych członków o długim stażu w Organizacji, którzy są w stanie skutecznie oddziaływać nie tylko poprzez swoją wiedzę, ale także przez autorytet.

Członków UKR wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Może ich być od 3 do 5. Oprócz bieżącej kontroli działalności, powinnością Komisji jest coroczne składanie na WZC sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Uczelnianej.

_DSC0418

Aleksandra Bajor

Przewodniczący UKR

_DSC0397

Szymon Gniewek

Członek UKR

_DSC0412

Bartłomiej Budziła

Członek UKR