NZS UEK

Nasze struktury

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą naszego Stowarzyszenia. WZC zbiera się co najmniej raz do roku. Decyduje się wówczas o wyborze Zarządu, a czasem również uchwala zmiany w Statucie lub Regulaminie.

Zarząd

Komisja Uczelniana jest  zarządem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do zakresu działania Komisji Uczelnianej należy kierowanie bieżącą działalnością Organizacji. W skład Zarządu może wejść od 3 do 7 osób. Zbiera się on przynajmniej dwa razy w miesiącu. Członkowie Komisji Uczelnianej reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz.

KU_OK_sized

Aleksandra
Kabała

Przewodnicząca NZS UEK

KU_MK_sized

Magdalena
Kania

Wiceprzewodnicząca ds. Finansów

KU_JO_sized

Jakub
Orobeć

Sekretarz NZS UEK

KU_JZ_sized

Jakub
Żelazko

Członek KU ds. Projektów

KU_MM_sized

Małgorzata
Maciaszek

Członek KU ds. Kadr

Komisja Rewizyjna

Uczelniana Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym naszego Stowarzyszenia.

UKR czuwa nad prawidłowym przebiegiem pracy w NZS-ie oraz przestrzeganiem Statutu i Regulaminu przez osoby działające w Organizacji. Komisja stanowi też drugą, ostatnią instancję przy rozpatrywaniu spraw członkowskich. Gdy jest to konieczne, podejmuje także funkcje mediacyjne. Z tych względów do UKR-u wybiera się doświadczonych członków o długim stażu w Organizacji, którzy są w stanie skutecznie oddziaływać nie tylko poprzez swoją wiedzę, ale także przez autorytet.

Członków UKR wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Może ich być od 3 do 5. Oprócz bieżącej kontroli działalności, powinnością Komisji jest coroczne składanie na WZC sprawozdania wraz z oceną działalności i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Uczelnianej.

P1160318

Weronika Szymańska

Przewodnicząca UKR NZS UEK

IMG_2717 (1)

Weronika
Rodak

Członek UKR

chooo

Anna
Chojnowska

Członek UKR